Menüdoboz

NAGY IMRE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

A Pedagógiai Program tartalmazza az alábbi dokumentumokat:

Nevelési Program

·        Nevelési Program 1. sz. melléklet: Kötelező eszköz- és felszerelés jegyzék

Elfogadási jegyzőkönyv

Helyi tanterv

·        Helyi tanterv I. sz. melléklet: A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján

azok számára, akik a 2011/2012. tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatásban

·        Helyi tanterv II. sz. melléklet: A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján azok számára, akik a 2011/2012. tanévtől kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatásban

·        Helyi Tanterv III. sz. melléklet: A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján működő oktatás alap- és záróvizsga követelménye azok számára, akik a 2011/2012. tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatásban

Bevezető

A Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményegysége az Alapfokú Művészeti Iskola. Az ÁMK Pedagógiai, nevelési, gondozási és művelődési programja érvényes erre az intézményegységre is.

Művészeti iskolánk azzal a céllal szerveződött, hogy kerületünk önkormányzati intézményeiben megszervezze, és magas színvonalon folytassa az alapfokú művészetoktatást.

A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája 1999 óta működik Csepelen.

Három művészeti ágban oktatjuk tanítványainkat: képző- és iparművészet, táncművészet, illetve színművészet- bábművészet területén.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet mindennapjaiban a minőségre, a segítő-fejlesztő, ötletgazdag pedagógiai munkára, melynek során a gyerekek örömteli, vidám, inspiráló légkörben bontják ki tehetségüket.

Kiemelt feladatunk a tehetségnevelés, az országos versenyeken való színvonalas szereplések. 2010 óta iskolánk Tehetségpontként működik.

Iskolánk az elmúlt években egyéni arculatot alakított ki, eredményeink, kiállításaink, rendezvényeink a kerületben rangot adtak számunkra.

Iskolai programunk két nagy része:

Ø     a nevelési program és

Ø     a helyi tanterv

NEVELÉSI PROGRAM

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő befogadásában.

1. Alapelvek

Ø     Az oktatás és nevelés más területeivel egyenrangúnak tekintjük a művészeti nevelést.

Ø     Biztosítjuk a választott művészeti ágban a lehető legmagasabb színvonalú oktatás-nevelést, tanulóink készség- és képességfejlesztését.

Ø     Segítjük a gyermekek számára megtalálni azt a művészeti ágat, amelyben leginkább kiteljesíthetik önmagukat.

Ø     Valljuk, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésében meghatározó a művészeti nevelés, ezért minden gyermeknek joga, hogy művészeti képzésben részesüljön, tehetséges és kevésbé tehetséges egyaránt.

Ø     Oktatási – nevelési céljaink elérésében alapvető eszköznek tekintjük a nevelő és tanítvány (mester és tanítvány) közötti harmonikus, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot.

Ø     Oktatásunkban hangsúlyt a meghatározott követelmények alapján történő készség- és képességfejlesztésre helyezzük.

Ø     Az intézmény feladatát csak akkor töltheti be, ha környezetfüggő, azaz tevékenységrendszerét a használók igényei, valamint makro- és mikrotársadalmi kihívásokra adandó válaszok szándékával szervezi; ha mindennapjainkra jellemző az összefogás, közös, egymás munkáját feltétlen igényelő és megbecsülő odafigyelés egymásra.

Ø     Az iskolánk humánpolitikáját (humán erőforrás gazdálkodását) a rendszeres önképzés, az aktív feladatvállalásra ösztönzés, az innovatív szemlélet kell, hogy áthassa.

Ø     Értéknek tekintjük a szaktudást, a tudást, azaz azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket tanulással kellett elsajátítani, és amelyek felhasználása emeli az adott munka minőségét, növeli a hozzáadott értéket, de az eredetiséget, újszerűségre való törekvést, belső érzékenységet is, melyből a tehetség táplálkozik.

Ø     Az AMI életét, mindennapjaink viselkedési normáit a kölcsönös tisztelet, a tolerancia, a másik személyiségének tiszteletben tartása, a kölcsönös bizalom kell, hogy jellemezze.

Ø     Projektszemlélet: törekszünk a tanszakon belüli vagy az egész iskolát átfogó éves projekttéma felajánlására és feldolgozására.

Ø     Iskolánk sajátossága az összművészeti szemlélet, mely a tanszakok és művészeti ágak együttműködésén alapul.

Ø     Fontosnak tartjuk a kortárs művészet iránti nyitottságot és a környezettudatosságot.

Ø     A művészetoktatás eszközeivel biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

Ø     Fontosnak tartjuk a nemzeti hagyományok ápolását, a nemzeti értékek megőrzését, valamint a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítását.

2. Célok

Ø     A művészi kifejezőkészségek megalapozása. A művészeti iskolai tanulmányok során készült produkciók, alkotások mennyiségével és minőségével mérhető.

Ø     A tehetségnevelés. Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetségnevelést, melynek egyik mutatója a versenytevékenység és eredmények.

Ø     A harmonikus személyiségfejlesztés.

Ø     A gyermekek szakirányú továbbtanulására való felkészítés. Iskolánk befejezése után is támogatjuk tehetséges tanítványainkat. A művészeti középiskolában továbbtanulók nyilvántartása segít, hogy pályájukat továbbra is figyelemmel kísérjük. Volt tanítványainkkal igyekszünk továbbra is kapcsolatot tartani.

Ø     A művészeti pályára irányítás mellett elsődleges célunk az értő befogadóvá, közönséggé nevelés. Ennek mérése a tantárgyi előmenetelben történik.

Ø     A gyermekekben az önálló értékrend, értékítélet kialakítása.

Ø     A különböző kultúrák iránti nyitottságra nevelés, hangsúlyt helyezve a magyar kulturális nemzeti hagyományok és értékek átörökítésére.

Ø     A gyermek szocializációja oly módon történjék meg, hogy egyensúlyba kerüljön mindkét magatartásforma: egyrészt, hogy egyénisége érvényesüljön napjaink társadalmában, ugyanakkor tudatosuljon benne, hogy felelősségteljes „alkotórésze” is ennek a társadalomnak.  A cél elérése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanuló egyéni teljesítményét és közösségi tevékenységét. Beilleszkedési nehézség esetén a tanár segíti az integrálódás a közösségteremtés és -formálás eszközeivel, szükség esetén szakember segítségét kéri.

Ø     A művészeti nevelés által megismerje és fejlessze önkifejezési módjait.

Ø     Tanulóink a választott művészeti ágban önmagukhoz képest a lehető legmagasabb fokra juthassanak.

A kitűzött célok megvalósulásának, az iskola eredményességének mérését az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) részletesen tartalmazza.

3. Az intézmény feladatai

A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok, projektek elvégzésével valósulhat meg. A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé. Intézményünk­ben három művészeti ágon (képző- és iparművészet, táncművészet, színművészet- bábművészet) három szakaszban (előképző, alapfok, továbbképző) folyik művészetoktatás.

Feladataink:

Ø     többirányú művészeti alapkészségek kialakítása

Ø     személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás,

Ø     rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél meghatározott),

Ø     érdekes, motiváló, problémamegoldó feladatok meghatározása,

Ø     rendszeres igényfelmérés, elégedettségmérés az IMIP szerint

Ø     feladatmegoldást segítő eszközpark kialakítása és folyamatos fejlesztése

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, eszközök:

Ø     kompetencia alapú fejlesztés, valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,

Ø     egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása,

Ø     tehetséggondozó eljárások,

Ø     kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,

Ø     minden érzékszervre ható komplex fejlesztés,

Ø     egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer,

Ø     közösségfejlesztő módszer,

Ø     játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka,

Ø     kiscsoportos oktatás.

Nevelési eszközök:

Ø     minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele

Ösztönző eszközök:

Ø     megerősítés, biztatás, dicséret, munkák kiállítása, fellépési lehetőség, jutalmazás,

A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az alaptevékenység valamint a szabadidős tevékenységek biztosítják.

3.1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Általános: a művészeti nevelés által a gyermek nem pusztán művészeti téren fejlődik, hanem az élet valamennyi területén.

Ennek szellemében feladataink:

Ø     A megfelelő viselkedési normák kialakítása / élethelyzetekhez való alkalmazkodás, udvariassági formák, a társas viselkedés szabályainak megismerése … stb./

Ø     A gyermek önismeret- és önfejlesztésének segítése, a siker/kudarc megéléséhez, feldolgozásához.

Ø     Legyenek képesek reálisan értékelni magukat és másokat, és megfogalmazni az őket érintő kérdéseket.

Ø     Együttműködési készség fejlesztése.

Ø     Feladattudat-kitartás képességének kialakítása.

A művészeti alkotótevékenység során a problémaérzékenység, az analizálás, az újrastrukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomul és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. A művészettel foglalkozó gyerekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra lesznek képesek. Az alapfokú művészetoktatás három ága segíthet a tanulási kudarcok kezelésében valamint a kreatív gondolkodás kialakításában.

3.2. Közösségfejlesztés

A művészeti iskolai órák lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos foglalkozás keretein belül felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás segíti kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a kommunikációt. A tanulók felelősnek érzik magukat társaik sikeréért is, az empátiás képesség, a segítőkészség elmélyülhet. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az együtt gondolkodás élménye. A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet objektivitásához.

      Az intézmény adottságaiból (ÁMK)következik, hogy lehetőségünk van olyan kulturális és szabadidős bázis létrehozására, mely alkalmas az AMI helyileg elkülönült csoportjainak összefogására, és az oktatási feladatokon túli közösségek alakítására, a közművelődés egység segítségével.

Ezzel kapcsolatos általános feladataink

Ø     Az egyes csoportok tanulói összetartó közösségé formálása a közös alkotás és a közös művészi élmények által.

Ø     A művészeti osztályok formális vezetője a csoportvezető, akinek döntő szerepe van a csoport iskolai és iskolán kívüli tevékenységi formáinak és feladatainak tervezésében.

A csoportvezetői munka magában foglalja

Ø     A művészeti osztály éves tanórán kívüli tevékenységeinek tervét (kirándulások, múzeum- és színházlátogatások, iskolai rendezvényeken, versenyeken, akciókon való részvétel tartalma, módja stb.).

Ø     Az induló csoport megszervezése és a működők újraszervezése.

Ø     A terem, műhely belső képének, rendjének kialakításának megtervezése.

Ø     Az osztály, műhely belső szervezeti rendjének megtervezése (felelősi rendszer, vagyonvédelem, takarékosság stb.).

Ø     Közösségfejlesztői munkával aktívan részt vesz a csoport közösségé formálásában.

Ø     A csoportdinamikai folyamatokat figyelemmel kíséri a csoport és a szülői közösség, valamint a gyermeket tanító pedagógusok bevonásával és közreműködésével.

A csoport munkájának értékelése

Év végi írásbeli beszámoló a csoport munkájáról, haladásáról, az év elején kitűzött célok megvalósulásáról, elért eredményeiről.

3.3. Tehetségnevelés

Az alapfokú művészetoktatás egyik alapfeladata a tehetséggondozás. Iskolánk három művészeti ágában folyó nevelés számos tevékenysége a fenti cél megvalósulását kell, hogy segítse.

A tantárgyi programokat eleve úgy állítottuk össze, hogy az alapvetően szolgálja, biztosítsa a személyiségfejlődést, a tehetségkibontást, -ápolást. Olyan tantárgyi programokat készítettünk, melyben komoly szellemi alapozásra épül fel a művészi képességfejlesztés. A tehetséggondozást teszik lehetővé a törvény által biztosított kiscsoportos műhelyfoglalkozások, az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek.

A tehetséggondozáshoz az iskola lehetőségeihez mérten a felsőbb évfolyamokban tehetséggondozás óraszámot biztosít. Ezeket az órákat a tanár külön naplóban vezeti. A tehetséggondozás fontos eleme a továbbtanulásra való felkészítés.

Intézményünkben megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kapnak az évente megrendezésre kerülő bemutatók, a rendszeres kerületi kiállítások, regionális versenyek, pályázatok, a külföldi tanulmányutak, az évközi alkotó napok, a nyári művészeti táborok, tehetségnapok. A tehetséggondozást segíti, hogy iskolánk tehetségpontként is működik.

Tehetségpontként az iskola nemcsak belső tehetséggondozással foglalkozik, hanem regionális szintű feladatokat is ellát. (pl.: Csepel-sziget Ifjú Tehetségei regionális képző- és iparművészeti pályázat és kiállítás)

Csoportvezető művésztanáraink feladatai közé tartozik, hogy részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében.

3.4.Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenységek

A művészeti iskola csoportjai lehetőséget teremtenek arra, hogy a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek is megtapasztalhassák a harmonikus, együttműködő közösségben való tevékenységformákat. Ezért a csoportvezetők alapvető feladatai közé tartozik az ilyen tanulók fokozott figyelemmel kísérése és segítése.

3.5.Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok

A művészeti iskola csoportvezető tanárának a törvényi előírásokat tiszteletben tartva ismernie kell tanítványai családi helyzetét, szociális, egészségügyi problémáit. Szükség esetén konzultálnia kell a gyermek iskolájával, gyermekvédelmi felelősével.

3.6. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A csoporton belüli művészeti tevékenységek során a tanuló képességeit figyelembe véve a tanárnak kell a feladatokat meghatároznia, a differenciált csoportmunkával pedig el kell kerülnie, hogy a gyengébb képességű tanulókat olyan kudarcélmény érje, mely kedvüket szegi. Szükség szerint egyéni feladatokkal, személyre szabott felzárkóztatási programokkal segítse tanítványait.

3.7. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, esélyegyenlőség az iskolában

Elsődleges célunk, hogy anyagi okok miatt egy gyermek se maradjon ki a művészeti iskolából. Művészeti iskolánkban az oktatási törvény értelmében hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díjat beszedni nem lehet. A szociális hátrányok enyhítésére a térítési- és tandíjak csökkentését kerületi önkormányzati rendelet szabályozza díjmentességgel, díjkedvezménnyel vagy részletfizetési lehetőséggel.  

3.8. Szülők bevonása az iskolai életbe

Célunk, hogy a gyermekek fejlesztése mellett közvetve a családok kulturáltságát is fejlesszük. A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az eredményesség elérésében.  A tanulmányi előmenetel során félévente tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről. A tanszakválasztékról, aktuális terveinkről, sikereinkről értesítést küldünk.

A szülők és a tanulók megismerkedhetnek a Pedagógiai Programmal, célunk a kapcsolat továbbfejlesztése. Ezért szívesen látjuk tanulóink családtagjait a nyílt napokon, az alkotó napokon és hétvégeken, táborozás során, kirándulások alkalmával, a félévenkénti vizsgakiállításokon, bemutatókon.

A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában azonnal értesítjük a szülőket.

A szülők előzetes bejelentkezés alapján egyéni konzultációt kérhetnek tanárainktól és az iskola vezetésétől.

3.9. Tanórán kívüli foglalkozások

Ø     Játszóházakon, táncházakon, egyéb iskolai programokon való részvétel

Ø     Táborok

Ø     Színház-, illetve kiállítás-látogatás

Ø     Kirándulás

Ø     Kiállítások szervezése

Ø     Pályázatok

Ø     ÁMK könyvtárának ingyenes látogatása

 A tanórán kívüli rendezvények között kiemelt figyelmet szentelünk a csepeli kulturális programoknak. Ezáltal megteremthető a kapcsolat az AMI és Csepel más kulturális, művészeti intézményei, eseményei között, valamint hosszú távon kialakulhat egy stabil csepeli művészetpártoló, művészetbarát polgári réteg.

4. A képzés szakaszai

Művészeti iskolánkban a 6-22 éves korú fiatalokat részesítjük művészeti nevelésben.

Jelenleg a képzés szakaszai:

Ø     2 év előkészítő képzés

Ø     6 év alapképzés

Ø     4 év továbbképzés

 Tanulóink heti 2-6 tanítási órában tanulnak a választott művészeti csoportban.

A szakaszváltás szakmai követelményeit iskolánk helyi tanterve határozza meg.

  Az iskolában folyó képzési ágak, tanszakok (I. számú melléklet)

Ø     Színművészet-Bábművészet:

                                                             Bábjáték

Színjáték

Ø     Képző- és iparművészet:Bőrműves

Grafika

Festészet

Fotó-videó

Kerámia

Tűzzománc

Kézműves

Makett- és papírtárgy készítő

Ø     Táncművészet:                  

Néptánc

Társastánc

  Az iskolában folyó képzési ágak, tanszakok (II. számú melléklet)

Ø     Színművészet - Bábművészet:Színjáték

Ø     Képző- és iparművészet:Képzőművészeti

Grafika és festészet

Környezet- és kézműves kultúra

Textil- és bőrműves

Szobrászat és kerámia

Ø     Táncművészet:                         Néptánc

Társastánc

 4.1.Tanulói jogviszony létrejötte

A tanulói jogviszony a kitöltött és aláírt jelentkezési lap titkárságon való leadásával jön létre. A tanulói jogviszony meghosszabbítását minden tanév elején a kitöltött jelentkezési lap biztosítja.

A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell:

Ø     A választott tanszak megnevezését, évfolyamát

Ø     A csoportvezető pedagógus nevét

Ø     A tanuló nevét, iskoláját, osztályát, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakcímét, gondviselője nevét, édesanyja leánykori nevét, elérhetőségét

Ø     A jelentkezés dátumát

Ø     Szülői nyilatkozatot az állami normatíváról és a hátrányos helyzetről.

Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát, 18 éves korig.

A jelentkezési lap csak a szülő (gondviselő) aláírásával együtt érvényes, 18 éves kor felett a tanuló is aláírhatja jelentkezési lapját.

Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja az iskola létszámkeretét, az intézmény felvételi vizsgát tarthat. Új csoportok indítása a jelentkezők létszámának függvényében történik. Felmenő rendszer működésének biztosítása érdekében új csoport indításának ajánlott létszáma 12 fő.

Amennyiben a kívánt telephelyen és tanárral a képzés nem indítható, az iskola törekszik arra, hogy a tanuló oktatását más csoportban szervezze meg.

Az osztályba sorolás elsődleges szempontja nem az életkor, hanem a választott tanszakban való jártasság szintje. A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az intézmény más területről is fogad tanulókat.

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az iskolába belépni, a tanuló a másik művészeti iskolában kapott bizonyítványa alapján sorolódik be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba.

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeaz előző évfolyam helyi tantervben rögzített minimumkövetelményeknek való meg­felelés a választott tanszak tantárgyaiból.

4.2 Atanulói jogviszony megszűnése

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki:

-         Az adott tanévet elvégezte és a következő tanévben nem iratkozik vissza az iskolába.

-         Aki igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

-         Aki a tanítási órák 30%-ánál többet hiányzott, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire.

-         Aki tanév közben írásban kiiratkozását kéri.

4.3. Művészeti alap- és záróvizsga

A művészeti iskola az alapfok 6. évfolyam végén művészeti alapvizsgát, a továbbképző 10. évfolyam végén pedig záróvizsgát szervez, amennyiben ezt a tanulók írásbeli jelentkezéssel igénylik. Az alap- és záróvizsga követelményeit a helyi tanterv tartalmazza, az ide vonatkozó rendeletek alapján. A 6. évfolyam után a továbbhaladás feltétele az alapvizsga letétele.

5.  Az iskolai élet munkarendje

 Az alapfokú művészeti iskola foglalkozásai heti 2-6 tanórában vannak. A telephelyen működő csoportok órarendjét a befogadó intézmény (telephely) órarendjével összhangban, a telephelyi sajátosságok figyelembe vételével kell kialakítani. A tanév rendje az oktatási miniszter által kiadott tanév rendjéhez igazodik.  Az elmaradt órákat az órarenden kívüli időpontokban – a telephellyel egyeztetve – kell pótolni. 

A bizonyítványok kiosztásának dátumát, az év végi vizsgarendet az éves munkaterv rögzíti a központi tanév rendjéhez igazodva.

A művészeti iskola a szünetekben is szervez művészeti foglalkozásokat, nyári táborokat.

5.1. Iskolai szolgáltatások

Az ÁMK által nyújtott szolgáltatásokon (könyvtár, internet, tornaterem, színházterem) túl a művészeti iskola kialakított egy kihelyezett könyvtári gyűjteményt kifejezetten művészeti szakkönyveknek.Az iskola biztosítja a munkafeltételeket, az alkotómunka személyi és tárgyi feltételeit. 

  A művészeti iskola lehetőségeihez mérten támogatja az ÁMK-ban és a többi telephelyen működő galériákat. Iskolánk igény szerint szervez térítéses foglalkozásokat.

5.2. A művészeti oktatás során létrejött produktumok tulajdona

Ezért az iskolai foglalkozásokon készített munkák, alkotások, a művészeti iskola tulajdonát képezik, amit év végén természetesen visszaadhat a tanulóknak. Az alkotásokról és az előadásokról készült felvételek is az iskola tulajdonát képezik, és azok szabadon felhasználhatóak az oktatói-nevelői munka érdekében.

5.3. Az iskola hagyományai

Ø     Évente megrendezésre kerülő évzáró bemutatók, kiállítás.  Bemutatók: néptánc, társastánc, színjáték tanszakon, valamint kiállítás a képző- és iparművészeti ágon.

Ø     Részt veszünk az ÁMK év eleji nyitóprogramjában.

Ø     Csepel-sziget Ifjú Tehetségeiképző-és iparművészeti pályázatunk a régióban élő gyermekeknek.

Ø     Táncházak, kézműves foglalkozások.

Ø     Részvétel a Csepeli Ősz programsorozatban.

Ø     Tanári karácsony.

Ø     Tanári továbbképzések.

Ø     Tánc Világnapja, Színházi Világnap, Tehetség Napja megünneplése.

Ø     Tanári kiállítás.

Ø     Félévi nyílt bemutató órák, kiállítások a telephelyeken.

Ø     Színház- és kiállítás látogatások.

6. Apedagógiai program megvalósításának feltételei

6.1. Szakmai, személyi feltételek, humánerőforrás-gazdálkodás

Anyagi és jogszabályi lehetőségeinkhez mérten támogatjuk pedagógusaink felsőfokú tanulmányait, továbbképzéseit.

Folyamatosan szervezünk belső továbbképzéseket. 

A megfelelő szakmai kondíciókkal rendelkező pedagógusoknak segítséget nyújtunk egyéni művészi életútkarrierjük kiteljesítéséhez, valamint a szakértői cím megszerzéséhez, emelve ezzel a saját iskolánk és a kerület művészeti szakmai színvonalát.

6.2. A program megvalósításának pénzügyi feltételei

Az iskola működésének pénzügyi feltételei:

Ø     Az iskola költségvetése (normatív állami támogatás, térítési- és tandíj befizetések, önkormányzati kiegészítő támogatás)

Ø     Pályázatokon nyert támogatások

Tudatosan törekszünk arra, hogy iskolánk tevékenységéhez a meglévő forrásokon túl egyéb (pályázati, alapítványi, civil stb.) támogatásokat nyerjünk el.

6.3. Tárgyi, infrastrukturális feltételek

6.3.1 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

A művészeti iskola osztályainak foglalkozásai a székhely és a telephelyek épületeiben vannak, a telephelyekkel való kapcsolattartást külön együttműködési megállapodás szabályozza. A termek, műhelyek kialakítása a törvényben rögzített kötelező eszközjegyzék alapján történt, és történik folyamatosan. A kötelező eszköz- illetve felszerelés jegyzéket a Pedagógiai Program mellékletként tartalmazza.

6.3.2 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök

Az alapfokú művészetoktatásban nincs kötelezően előírt tankönyv, ezért az iskola a szemléltetés érdekében dokumentumtárat és eszközparkot hoz létre és tart fenn. Az a célunk, hogy a helyi tantervünkhöz tankönyveket, segédleteket dolgozzunk ki, és terjesszük széles körben. Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásának szempontjait a Helyi Tanterv Általános bevezetője tartalmazza.

7. Érvényességi rendelkezések

Jelen pedagógiai program a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

A pedagógiai program részét képező helyi tanterv 1. számú melléklete szerinti oktatás kimenő rendszerben folytatható oly módon, hogy az iskola tanulói megkezdett tanulmányaikat legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.

A pedagógiai program részét képező helyi tanterv 2. számú mellékletében foglaltakat első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.

A pedagógiai program felülvizsgálatára – amennyiben arról jogszabály másként nem rendelkezik – háromévente kerül sor.

A pedagógiai program módosításának szükségességéről a nevelőtestület határoz.

A pedagógiai programot a kollégák bevonásával az igazgató készíti el, a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá.

A pedagógiai programban foglaltak betartása az intézményben pedagógus munkakörben alkalmazottaknak kötelező.

A pedagógiai programot hozzáférhetővé kell tenni az alábbi helyeken:

- Nagy Imre ÁMK AMI iroda (1 nyomtatott 1 elektronikus változat)

- Nagy Imre ÁMK Intézményvezető (1 nyomtatott 1 elektronikus változat)

             - Nagy Imre ÁMK könyvtár (1 nyomtatott példány)

             - telephelyek könyvtára (1-1 elektronikus példány)

- az iskola weboldala

 

 Budapest, 2011. április 21.

Körömi Gábor

intézményegység vezető

                 Nagy Imre ÁMK

 Alapfokú Művészeti Iskola

 

Naptár